Hírlevél – 2019/október

 

 

Konkoly Eszter – GÉMOSZ Titkár, az októberi Hírlevél szerkesztője

Tisztelt Kolléga!

Örömmel tájékoztatlak, hogy a GÉMOSZ kontra Uniqa Biztosító Zrt. perben, a másodfokon eljáró bíróság is a GÉMOSZ-nak adott igazat! 

 

Az eljárást azért indítványozta a GÉMOSZ, mert 2014 szeptemberétől az Uniqa Biztosító önkényesen levont 10 %-ot a márkaszervizek által számlába állított alkatrész árakból. 

2016 januárjában ugyan, a biztosító felhagyott ezzel a magatartásával, de többszöri kérésre sem volt hajlandó érdemi tárgyalásokra, az elmaradt kifizetések utólagos kiegyenlítésére.  Ezért a GÉMOSZ vállalta, hogy a követeléseket átvéve, érvényt szerez azoknak. Ezúton is köszönetünket fejezem ki mindazoknak, akik a GÉMOSZ-ra engedményezték számláikat.

A Tagsággal történt részletes megbeszéléseken az elejétől részt vett a páratlan szakmai elismertségnek örvendő ügyvéd, dr Kovács Kázmér, aki a bíróság előtt is sikeresen képviselte az ügyünket.

 

A 16 oldalas ítélet gyakorlatilag az I. fokú bíróság ítéletének indokait ismétli meg, az abban foglaltakkal egyetértve. Az indoklás határozottan rámutatott arra, hogy nem lehet a szervizekkel szemben “szankciót” alkalmazni: erre sem szerződéses, sem jogszabályi alapja nem volt az Uniqa biztosítónak.

 

A GÉMOSZ szerepével kapcsolatban megállapítást nyert,

A felperes (GÉMOSZ) – ellentétben az alperes (UNIQA) álláspontjával – pont jelen per megindításával, a márkaszervizek érdekeinek képviseletét azáltal látta el, hogy az alperes jogellenes gyakorlatát vitatta és ezzel a márkaszervizek közös érdekeinek képviseletét látta el. Erre az érdekképviseletre pedig az alapszabálya kifejezetten felhatalmazza a felperest.

A jogerős ítélet egyetértett azzal az indoklással is, hogy:

A károsulttól nem várható el olyan magatartás, amely alapján gazdasági szereplők között kellene tudnia szakértelem hiányában választania, a piackutatás, nem tartozik a kárenyhítés körébe.

Nem tartozik a kárenyhítési kötelezettségek körébe az sem, hogy a biztosító által előírt kárrendezési eljárási rendet követő alkatrész szállítóval szerződjön.

Nem lehet felróhatónak tekinteni azt, hogy mint megrendelő valamilyen alapárhoz képest alkatrész ár tekintetében 10%-kal drágábban rendelte meg a javítási munkát. Ez nem a kárenyhítés körébe tartozó felhívás, illetve elvárás, ezért az alperes ezen védekezését sem tudta az elsőfokú bíróság elfogadni. Utalt arra, hogy a felek között nem kötelmi, hanem kártérítési jogviszony áll fenn; a felperesi jogelődök károsultak voltak. A károsultak vonatkozásában pedig az adott helyzetben általában elvárható magatartást kell irányadónak tekinteni a kár bekövetkezése során és arra vonatkozóan nem merült fel a perben adat, hogy a felperesi jogelődök bármilyen formában sértették volna ezen kötelezettségüket.

A biztosító kárenyhítési iránymutatása kapcsán az elsőfokú bíróság álláspontja az volt, hogy a károsultakat megilleti a gépjárműjavító megválasztásának joga és nem kötelezhetőek arra – jogszabályi alap és szerződéses rendelkezés hiányában, – hogy csupán az alperes által megjelölt néhány alkat-részkereskedő közül válasszanak”.

 

A jogerős ítélet indoklásában a Fővárosi Törvényszék megállapította:

Az elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárást a szükséges terjedelemben lefolytatta, majd a rendelkezésre álló bizonyítékok Pp. 206. §-ának megfelelő, okszerű mérlegelését követően a tényállást helyesen állapította meg. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által levont jogi következtetéseket az ügy érdemére vonatkozóan teljes mértékben, az indokolásban kifejtettek szerint osztotta.”

 

A GÉMOSZ kontra Uniqa Biztosító Zrt. közötti per tehát lezárult, és ismét csak megerősíthetem, hogy ez a történet jó példája az összefogás erejének.  Amikor a másik fél mellőzi a tárgyalóasztalt, és emiatt a bíróságra kényszerülünk, ezt csak együttesen, közös fellépéssel, megfelelő pontosságú és precizitású adatok szolgáltatásával, a magyar jogrendszer által biztosított igényérvényesítési lehetőségek kihasználásával,  felkészült jogász megbízásával érdemes elindítani. 

A GÉMOSZ elnöksége ezek után is elkötelezett, hogy a márkakereskedők érdekeit, ha kell, a jog erejével is, érvényre juttassa.

Köszönöm, hogy a munkánkat anyagilag is támogatod, ezzel lehetővé teszed, hogy kiváló szakértőkkel képviseljük a Szövetség tagjait!

 

 

Beszámoló, az „Aktuális kérdések és gondolatok az Elektromos autó és a Családbarát támogatási programról” című, Márkakereskedőknek tartott konferenciáról

 

2019.09.26-án a GÉMOSZ az IFKA és a CSBO közös rendezvényén lehetőségük nyílt a résztvevő márkakereskedő kollégáknak mindkét programot megismerni, és feltenni kérdéseiket a mindennapi munkában jelentkező problémákról.

Barta-Eke Gyula az IFKA ügyvezetője köszöntötte a jelenlévőket és ismertette az IFKA működését.

 

A Nagycsaládos támogatási program tapasztalatairól Dr Görög Norbert az EMMI főosztályvezetője számolt be.

 Dr. Dani Csaba a Magyar Államkincstár főosztályvezetője a Családbarát Program adás-vételi szerződései feldolgozásának gyakorlati tapasztalatait ismertette.

A program keretében értékesített autók finanszírozási tapasztalatairól Tóth Zoltán a Lízingszövetség főtitkára tájékoztatta a hallgatóságot.

Dr. Grundtner Marcell a CSBO ügyvezetője, bemutatta a Családbarát Munkahely és a Családbarát Márkakereskedés programot, majd kollégája, Király Barbara részletesen ismertette azt.

Ezt követően az előadások az elektromos autóvásárlással kapcsolatos támogatásokról szóló tudnivalókkal folytatódtak, melyekről Flautner Krisztina az IFKA munkatársa adott tájékoztatást.

Végül Gablini Gábor a márkakereskedői tapasztalatokat és javaslatokat ismertette a Nagycsaládos és az Elektromos autó támogatási programmal kapcsolatban.

A Konferencián elhangzott felvetések egy része, már a gyakorlatban megvalósult, pl. a Támogatási szerződéseken feltüntetésre kerül a márkakereskedés, ahol a pályázó megvásárolni kívánja a kiválasztott 7 személyes autót, ezzel is kizárva a visszaéléseket.

A kifizetések gyorsítása érdekében a GÉMOSZ elküldte a Magyar Államkincstár részére a kollégáktól bekért adatokat, melyek segítségével a kezdeti nehézségek orvosolhatók.

Az új eljárásrend már nem okoz majd hasonló problémákat.

***

 

Tájékoztatás a „Családbarát program” feltételeinek módosításáról

 

Az  Emberi Erőforrások Minisztériumával folytatott egyeztetések eredményeként, az alábbiakról tájékoztatott Dr. Görög Norbert főosztályvezető úr.

 

Elkészült a „Szerzési támogatásra jogosultság visszaigazolása” című dokumentum, mely letölthető a Magyar Államkincstár és a GÉMOSZ honlapjáról is, és melyet mellékletként is csatolunk.

A dokumentumon fel kell tüntetni azoknak a vásárlóknak a nevét, akik jelen adatlap közzétételéig jelentkeztek autóvásárlásra, a hétszemélyes autó típusát, illetve, a bemutatott támogatási határozat ügyszámát.

Az aláírt, lepecsételt adatlapot a márkakereskedő elektronikusan küldje vissza a Magyar Államkincstárnak, a csaladikocsi@allamkincstar.gov.hu email címre. A Kincstár az adatokat rögzíti és az adatlapon minden egyes ügyfélnél feltünteti, hogy melyik kereskedőnél, és milyen gépkocsira használható fel a támogatás, valamint azt, hogy csak a kereskedő által megadott számlára teljesíthető a folyósítás. Ezt követően szintén aláírással, bélyegzővel, vagy elektronikus hitelesítéssel ellátva, elektronikusan küldi vissza az adatlapot a kereskedőnek a Magyar Államkincstár.

 

A rendszer már működik, javasoljuk, hogy a márkakereskedők haladéktalanul küldjék el a kért adatokat a Magyar Államkincstárnak. A későbbiekben még jelentkező további ügyfelekről (amennyiben lesz ilyen) hetente összesítve küldjenek újabb adatlapot.

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy ezt az adatszolgáltatást csak azon ügyfelek esetében kell teljesíteni, akik olyan támogató határozatot mutatnak be, amelyen még nincs feltüntetve a márkakereskedő neve, elérhetősége, ill. a gépkocsi típusa.

Az új kérelem nyomtatványok alapján kiállítandó határozatokban, ezek az adatok már szerepelni fognak, így azokról már nem kell majd adatot szolgáltatni, csak az ezt megelőzően kiállított „régi” formátumúakról. Ennél fogva, várhatóan néhány hét múlva, már minden ügyfél az új határozati formával jelentkezik majd, így a fentiek szerinti adatszolgáltatásra egy idő után már nem lesz szükség.

 

 

***

 

 

Beszámoló a Családbarát Márkakereskedői auditokról

 

Amikor elindult a 7 személyes gépkocsik állami támogatásának programja, tudtuk, hogy ez sok lehetőséget tartogat a márkakereskedések számára.  Ezzel a programmal, olyan szegmensét sikerül a modelleknek értékesíteni, amelyet eddig, csak kevesen engedhettek meg maguknak új autóként megvenni. Ezek a modellek többnyire 15-25 évesként, használtautó importból kerültek a nagycsaládosok tulajdonába.

Ez a program a nagycsaládosok számára lehetővé teszi, hogy új autót vegyenek, az ezzel járó biztonsággal, a garanciával, és a családbarát cascóval együtt.

A program kezdetével lehetőség nyílt a kereskedések számára, hogy a CSBO Kft közreműködésével Családbarát Szolgáltató hely, valamint Családbarát Munkahely minősítéseket szerezzenek. Ez adta az ötletet a GÉMOSZ elnökségének ahhoz, hogy kialakítsa a programban résztvevő márkakereskedők részére, a Családbarát Márkakereskedés minősítést is. Ennek feltételeiről már részletes tájékoztatást adtunk körleveleinkben és most is megtekinthető a www.gemosz.hu honlapunkon.

 

A Családbarát Márkakereskedés auditok augusztus hónapban kezdődtek el, párhuzamosan a Családbarát Szolgáltató hely és a Családbarát Munkahely auditokkal.

Eddig már 85 Márkakereskedés jelentkezett a pályázatra, ebből 18 db a munkahely és 67 db a szolgáltatóhely auditra.

Az auditált szervezetek száma: 49 db, ebből munkahely 11 db, szolgáltató hely 38 db.

A Családbarát Szolgáltató Hely Bronz fokozatot és a Családbarát Márkakereskedés címet elért szervezetek száma: 49 db, ebből munkahely 11 db, szolgáltató hely 38 db.

Jelenleg 6 olyan cég regisztrált, aki még nem töltötte ki a kérdőívet.

 

Jelenleg is folynak a regisztrációk, és csak biztatni tudunk minden márkakereskedőt, hogy jelentkezzen és nyerje el a sikeres audit során a Családbarát Márkakereskedés minősítést. Ez amellett, hogy jó üzenet a vásárlók felé, lehetőséget nyújt arra is, hogy a jövő évben megszerezve az ezüst fokozatot, akár különféle kedvezményeket is kapjon az adórendszeren keresztül!

 

 

***

 

 

A Total megnyitotta ezredik napenergiával működő töltőállomását

 

A Total üzembe helyezte Marrákesben ezredik olyan töltőállomását, mely a működéshez szükséges elektromos áramot napelemek segítségével nyeri. A Marrákes mellett található Palmeraie-i egység területén 134 négyzetméternyi fotovoltaikus panelt telepítettek. A rendszer 45 megawatt-órányi energiát képes megtermelni évente, ezáltal 30 tonnával csökkenti a kút éves széndioxid-kibocsátását. A Palmeraie-i oázisban található, tetőre szerelt panelekkel működő állomás átadása igazi mérföldkőnek számít a cég napenergetikai fejlesztések megvalósítását kitűző programjában, mely 2016 végén kezdődött meg.

 

Ebben a programban a Total nem kisebb célt tűzött ki maga elé, minthogy a közeljövőben 57 különböző országban összesen 5000 állomást szerelnek fel hasonló technológiával. A következő hónapokban a munkálatok felgyorsulnak majd, így lehetővé válik évente 1000 napenergiával működő töltőállomás átadása. A program végére a Total kútjainak így több mint a harmadára telepítenek nagyhatásfokú SunPower napelemeket. A francia cég mindemellett igyekszik gyártóegységeit, finomító üzemeit, sőt, irodaházait is felszerelni hasonló, napenergiát hasznosító rendszerekkel. Számos projektet terveznek, melyek során különböző gyárakat és irodaépületeket szerelnének fel napelemekkel, melyek összesen 200 MW névleges teljesítményt biztosítanának (ez nagyjából megegyezik egy 200 000 lakosú város átlagos energiafelhasználásával).

„A világszerte fellelhető Total állomásokon teljes körű, ugyanakkor testreszabott szolgáltatásokat nyújtunk, melyek könnyen hozzáférhetőek és igénybe vehetők bárki számára” – nyilatkozta Momar Nguer, a Total marketing-, és szolgáltatási osztályának elnöke, aki egyben a Total döntéshozó testületének is tagja. „A napelemekkel felszerelt állomásaink kevésbé függnek a helyi elektromos hálózatoktól, és kitűnően szemléltetik cégünk hosszú évek során megszerezett széleskörű tapasztalatát és hozzáértését a megújuló energiaforrások felhasználási lehetőségeivel kapcsolatban. A program célkitűzései tökéletesen illeszkednek a Total azon törekvéséhez, hogy a cég felelősségteljes energiatermelővé váljon. A fejlesztések segítségével évente több, mint 50 000 tonnával csökkentjük széndioxid-kibocsátásunkat.”

 

„A Total állomásainak napelemekkel való felszerelése teljes összhangban van a cég stratégiájával, mely nagy hangsúlyt fektet a megújuló energiaforrásokból származó elektromosság előállítására és felhasználására” – teszi hozzá Julien Pouget, a Total megújuló erőforrások osztályának alelnöke. „Büszkék vagyunk rá, hogy immáron ezredik napenergiával működő töltőállomásunkat helyezhettük üzembe. Ez a mérföldkőnek is tekinthető eredmény tanúsítja a Total elkötelezettségét a napenergia minél szélesebb körű felhasználása mellett, és hozzájárul ahhoz, hogy mind ipari, mind lakossági ügyfeleinket tisztább, elérhetőbb, és biztonságosabb elektromos energia felhasználás mellett szolgálhassuk ki.”

A Total stratégiájának meghatározásakor a klímaváltozást is figyelembe veszi, emellett igyekszik alkalmazkodni a legújabb energiapiaci trendekhez. Épp ezért portfóliójába olyan alacsony karbon-kibocsátású üzletágakat is igyekszik beépíteni, melyek 2040-ig várhatóan az értékesítés 15-20%-át teszik majd ki. A Total összesített, alacsony karbon-kibocsátású forrásokból származó, energia-előállítási kapacitása jelenleg 7 gigawatton áll, melyből 3 gigawatt megújuló energiaforrásokból származik. 

A cég, több mint 40 éves, napenergia-felhasználással kapcsolatos tapasztalattal a háta mögött, világszerte aktívan támogatja a megújuló energiaforrások terjedését, azáltal is, hogy világszerte tervez és üzemeltet napenergiával működő közüzemi erőműveket, és azáltal is, hogy egységeiben mind ipari, mind magán vevőit napenergiából származó erőforrások segítségével szolgálja ki.

 

Üdvözlettel:

Gablini Gábor

 

 

***

 

 

 

 

 

 

Beszámoló, az „Aktuális kérdések és gondolatok az Elektromos autó és a Családbarát támogatási programról” című, Márkakereskedőknek tartott konferenciáról

 

2019.09.26-án a GÉMOSZ az IFKA és a CSBO közös rendezvényén lehetőségük nyílt a résztvevő márkakereskedő kollégáknak mindkét programot megismerni, és feltenni kérdéseiket a mindennapi munkában jelentkező problémákról.

 

Barta-Eke Gyula az IFKA ügyvezetője köszöntötte a jelenlévőket és ismertette az IFKA működését.

 

A Nagycsaládos támogatási program tapasztalatairól Dr Görög Norbert az EMMI főosztályvezetője számolt be.

 

 

 

 Dr. Dani Csaba a Magyar Államkincstár főosztályvezetője a Családbarát Program adás-vételi szerződései feldolgozásának gyakorlati tapasztalatait ismertette.

 

A program keretében értékesített autók finanszírozási tapasztalatairól Tóth Zoltán a Lízingszövetség főtitkára tájékoztatta a hallgatóságot.

 

Dr. Grundtner Marcell a CSBO ügyvezetője, bemutatta a Családbarát Munkahely és a Családbarát Márkakereskedés programot, majd kollégája, Király Barbara részletesen ismertette azt.

 

Ezt követően az előadások az elektromos autóvásárlással kapcsolatos támogatásokról szóló tudnivalókkal folytatódtak, melyekről Flautner Krisztina az IFKA munkatársa adott tájékoztatást.

 

 

 

Végül Gablini Gábor a márkakereskedői tapasztalatokat és javaslatokat ismertette a Nagycsaládos és az Elektromos autó támogatási programmal kapcsolatban.

 

 

 

 

A Konferencián elhangzott felvetések egy része, már a gyakorlatban megvalósult, pl. a Támogatási szerződéseken feltüntetésre kerül a márkakereskedés, ahol a pályázó megvásárolni kívánja a kiválasztott 7 személyes autót, ezzel is kizárva a visszaéléseket.

 

A kifizetések gyorsítása érdekében a GÉMOSZ elküldte a Magyar Államkincstár részére a kollégáktól bekért adatokat, melyek segítségével a kezdeti nehézségek orvosolhatók.

 

Az új eljárásrend már nem okoz majd hasonló problémákat.

 

 

 

***

 

 

 

 

Tájékoztatás a „Családbarát program” feltételeinek módosításáról

 

 

Az  Emberi Erőforrások Minisztériumával folytatott egyeztetések eredményeként, az alábbiakról tájékoztatott Dr. Görög Norbert főosztályvezető úr.

 

Elkészült a „Szerzési támogatásra jogosultság visszaigazolása” című dokumentum, mely letölthető a Magyar Államkincstár és a GÉMOSZ honlapjáról is, és melyet mellékletként is csatolunk.

A dokumentumon fel kell tüntetni azoknak a vásárlóknak a nevét, akik jelen adatlap közzétételéig jelentkeztek autóvásárlásra, a hétszemélyes autó típusát, illetve, a bemutatott támogatási határozat ügyszámát.

Az aláírt, lepecsételt adatlapot a márkakereskedő elektronikusan küldje vissza a Magyar Államkincstárnak, a csaladikocsi@allamkincstar.gov.hu email címre. A Kincstár az adatokat rögzíti és az adatlapon minden egyes ügyfélnél feltünteti, hogy melyik kereskedőnél, és milyen gépkocsira használható fel a támogatás, valamint azt, hogy csak a kereskedő által megadott számlára teljesíthető a folyósítás. Ezt követően szintén aláírással, bélyegzővel, vagy elektronikus hitelesítéssel ellátva, elektronikusan küldi vissza az adatlapot a kereskedőnek a Magyar Államkincstár.

 

A rendszer már működik, javasoljuk, hogy a márkakereskedők haladéktalanul küldjék el a kért adatokat a Magyar Államkincstárnak. A későbbiekben még jelentkező további ügyfelekről (amennyiben lesz ilyen) hetente összesítve küldjenek újabb adatlapot.

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy ezt az adatszolgáltatást csak azon ügyfelek esetében kell teljesíteni, akik olyan támogató határozatot mutatnak be, amelyen még nincs feltüntetve a márkakereskedő neve, elérhetősége, ill. a gépkocsi típusa.

Az új kérelem nyomtatványok alapján kiállítandó határozatokban, ezek az adatok már szerepelni fognak, így azokról már nem kell majd adatot szolgáltatni, csak az ezt megelőzően kiállított „régi” formátumúakról. Ennél fogva, várhatóan néhány hét múlva, már minden ügyfél az új határozati formával jelentkezik majd, így a fentiek szerinti adatszolgáltatásra egy idő után már nem lesz szükség.

 

 

***

 

 

Beszámoló a Családbarát Márkakereskedői auditokról

 

Amikor elindult a 7 személyes gépkocsik állami támogatásának programja, tudtuk, hogy ez sok lehetőséget tartogat a márkakereskedések számára.  Ezzel a programmal, olyan szegmensét sikerül a modelleknek értékesíteni, amelyet eddig, csak kevesen engedhettek meg maguknak új autóként megvenni. Ezek a modellek többnyire 15-25 évesként, használtautó importból kerültek a nagycsaládosok tulajdonába.

Ez a program a nagycsaládosok számára lehetővé teszi, hogy új autót vegyenek, az ezzel járó biztonsággal, a garanciával, és a családbarát cascóval együtt.

A program kezdetével lehetőség nyílt a kereskedések számára, hogy a CSBO Kft közreműködésével Családbarát Szolgáltató hely, valamint Családbarát Munkahely minősítéseket szerezzenek. Ez adta az ötletet a GÉMOSZ elnökségének ahhoz, hogy kialakítsa a programban résztvevő márkakereskedők részére, a Családbarát Márkakereskedés minősítést is. Ennek feltételeiről már részletes tájékoztatást adtunk körleveleinkben és most is megtekinthető a www.gemosz.hu honlapunkon.

 

A Családbarát Márkakereskedés auditok augusztus hónapban kezdődtek el, párhuzamosan a Családbarát Szolgáltató hely és a Családbarát Munkahely auditokkal.

Eddig már 85 Márkakereskedés jelentkezett a pályázatra, ebből 18 db a munkahely és 67 db a szolgáltatóhely auditra.

Az auditált szervezetek száma: 49 db, ebből munkahely 11 db, szolgáltató hely 38 db.

A Családbarát Szolgáltató Hely Bronz fokozatot és a Családbarát Márkakereskedés címet elért szervezetek száma: 49 db, ebből munkahely 11 db, szolgáltató hely 38 db.

Jelenleg 6 olyan cég regisztrált, aki még nem töltötte ki a kérdőívet.

 

Jelenleg is folynak a regisztrációk, és csak biztatni tudunk minden márkakereskedőt, hogy jelentkezzen és nyerje el a sikeres audit során a Családbarát Márkakereskedés minősítést. Ez amellett, hogy jó üzenet a vásárlók felé, lehetőséget nyújt arra is, hogy a jövő évben megszerezve az ezüst fokozatot, akár különféle kedvezményeket is kapjon az adórendszeren keresztül!

 

 

***

 

 

A Total megnyitotta ezredik napenergiával működő töltőállomását

 

A Total üzembe helyezte Marrákesben ezredik olyan töltőállomását, mely a működéshez szükséges elektromos áramot napelemek segítségével nyeri. A Marrákes mellett található Palmeraie-i egység területén 134 négyzetméternyi fotovoltaikus panelt telepítettek. A rendszer 45 megawatt-órányi energiát képes megtermelni évente, ezáltal 30 tonnával csökkenti a kút éves széndioxid-kibocsátását. A Palmeraie-i oázisban található, tetőre szerelt panelekkel működő állomás átadása igazi mérföldkőnek számít a cég napenergetikai fejlesztések megvalósítását kitűző programjában, mely 2016 végén kezdődött meg.

 

Ebben a programban a Total nem kisebb célt tűzött ki maga elé, minthogy a közeljövőben 57 különböző országban összesen 5000 állomást szerelnek fel hasonló technológiával. A következő hónapokban a munkálatok felgyorsulnak majd, így lehetővé válik évente 1000 napenergiával működő töltőállomás átadása. A program végére a Total kútjainak így több mint a harmadára telepítenek nagyhatásfokú SunPower napelemeket. A francia cég mindemellett igyekszik gyártóegységeit, finomító üzemeit, sőt, irodaházait is felszerelni hasonló, napenergiát hasznosító rendszerekkel. Számos projektet terveznek, melyek során különböző gyárakat és irodaépületeket szerelnének fel napelemekkel, melyek összesen 200 MW névleges teljesítményt biztosítanának (ez nagyjából megegyezik egy 200 000 lakosú város átlagos energiafelhasználásával).

„A világszerte fellelhető Total állomásokon teljes körű, ugyanakkor testreszabott szolgáltatásokat nyújtunk, melyek könnyen hozzáférhetőek és igénybe vehetők bárki számára” – nyilatkozta Momar Nguer, a Total marketing-, és szolgáltatási osztályának elnöke, aki egyben a Total döntéshozó testületének is tagja. „A napelemekkel felszerelt állomásaink kevésbé függnek a helyi elektromos hálózatoktól, és kitűnően szemléltetik cégünk hosszú évek során megszerezett széleskörű tapasztalatát és hozzáértését a megújuló energiaforrások felhasználási lehetőségeivel kapcsolatban. A program célkitűzései tökéletesen illeszkednek a Total azon törekvéséhez, hogy a cég felelősségteljes energiatermelővé váljon. A fejlesztések segítségével évente több, mint 50 000 tonnával csökkentjük széndioxid-kibocsátásunkat.”

 

 

„A Total állomásainak napelemekkel való felszerelése teljes összhangban van a cég stratégiájával, mely nagy hangsúlyt fektet a megújuló energiaforrásokból származó elektromosság előállítására és felhasználására” – teszi hozzá Julien Pouget, a Total megújuló erőforrások osztályának alelnöke. „Büszkék vagyunk rá, hogy immáron ezredik napenergiával működő töltőállomásunkat helyezhettük üzembe. Ez a mérföldkőnek is tekinthető eredmény tanúsítja a Total elkötelezettségét a napenergia minél szélesebb körű felhasználása mellett, és hozzájárul ahhoz, hogy mind ipari, mind lakossági ügyfeleinket tisztább, elérhetőbb, és biztonságosabb elektromos energia felhasználás mellett szolgálhassuk ki.”

A Total stratégiájának meghatározásakor a klímaváltozást is figyelembe veszi, emellett igyekszik alkalmazkodni a legújabb energiapiaci trendekhez. Épp ezért portfóliójába olyan alacsony karbon-kibocsátású üzletágakat is igyekszik beépíteni, melyek 2040-ig várhatóan az értékesítés 15-20%-át teszik majd ki. A Total összesített, alacsony karbon-kibocsátású forrásokból származó, energia-előállítási kapacitása jelenleg 7 gigawatton áll, melyből 3 gigawatt megújuló energiaforrásokból származik. 

A cég, több mint 40 éves, napenergia-felhasználással kapcsolatos tapasztalattal a háta mögött, világszerte aktívan támogatja a megújuló energiaforrások terjedését, azáltal is, hogy világszerte tervez és üzemeltet napenergiával működő közüzemi erőműveket, és azáltal is, hogy egységeiben mind ipari, mind magán vevőit napenergiából származó erőforrások segítségével szolgálja ki.

 

 

Köszönettel:

 

Juhász Márton ügyvezető igazgató

Magyar Református Szeretetszolgálat

 

***

A GÉMOSZ titkárság elérhetősége:

E-mail:  gemosz@gemosz.hu

Telefon: 06-30-9950-588

 

 

Hírlevél archívum

2019:

Hírlevél 2019. október

Hírlevél 2019. június

Hírlevél 2019 április

Hírlevél 2019. március

Hírlevél 2019 január

2018:

Hírlevél 2018 november

Hírlevél 2018 október

Hírlevél 2018 augusztus

Hírlevél 2018 július

Hírlevél 2018 áprilisi második szám

Hírlevél 2018. áprilisi első szám

Hírlevél 2018. március

Hírlevél 2018. februári második szám

Hírlevél 2018. februári első szám

Hírlevél 2018. január második szám

Hírlevél 2018. január első szám